Davide DiRuscio Save Against Shayne Jackson 4/15/17

4/15/17: Davide DiRuscio makes a great save against Shayne Jackson.